Eligibility Criteria

 

Sl.#ProgrammeEligibility CriteriaAbility rating pointsGovernment Scholarship
1BA in Language and LiteratureFor students of Language and Culture Studies:

Class XII pass students with a minimum of 50% in English and 55% aggregate in Choenjug, Sumtag/Ngagtag, Nyengag and Dzongkha/Dazhung.

  For BHSEC Rigzhung and general students:

Class XII passstudents with a minimum of 50% in English, 60% in Dzongkha or 50% in Rigzhung

For students of Language and Culture Studies:

Choenjug – 5  
Sumtag/Ngagtag – 5   
Nyengag – 5
English – 5 
Dzongkha/Dazhung – 3 
1 other subject– 1

 For BHSEC Rigzhungand general students;

Dzongkha/Rigzhung – 5
English – 5
3 other subject – 1   

80

 

(40 for LCS and 40 for BHSEC)

 

2BA in Dzongkha and Culture StudiesFor Language and Culture Studies students:

Class XII pass students with a minimum 55% aggregate in Choenjug, Sumtag/Ngag-tag, Nyengag and Dazhung/Dzongkha

 

Choenjug -5
Sumtag/Ngag-tag 5
Nyengag-5                                            
Dazhung/Dzongkha  – 5      
Two others        –  1

80
3MA in Choekey and Dzongkha
  • ནང་པའི་རིག་གཞུང་ནང་ལུ་ཉུང་ཤོས་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་མཐར་འཁྱོལ་བའི་ཚད་ལྡན་ལག་ཁྱེར་

ཡོད་མི་ཅིག་དགོཔ་ཨིན།

  • སློབ་ཚན་ཡང་སྐད་ཡིག་གམ་རིག་གནས་ཆོས་ཚན་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ལས་གདམ་འཐུ་འབད་ནི་ཨིན།
  • ལས་རིམ་འདི་གཡོག་ནང་ཡོད་མི་དང་མེད་མི་གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལུ་ཨིམ་ད་རང་སོའི་ལས་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཁག་

ལས་ཉོགས་མེད་ཡི་གུ་རེ་བཙུག་དགོཔ་ཨིན།

  • རིག་གནས་ཆོས་ཚན་དེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཛུལ་ཞུགས་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི་ཨིནམ་ད་ ཆོས་རྒྱུགས་

ནང་ལུ་ཉུང་ མཐའ་བརྒྱ་ཆ་༥༠་ཡན་ཆད་ཡོད་མི་ལས་གྲུབ་འབྲས་གནས་རིམ་ལྟར་ས་གོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གདམ་

འཐུ་འབད་ནི།

Note: For BA in Language and Literature, If either of the seats marked for Language and Culture Studies (LCS) or BHSEC are not filled, it will be adjusted from either category.160

Leave a Reply